Studiepoängkurser

Helsingin työväenopisto erbjuder kompetensbaserade kurser som ger studiepoäng och betyg. Dessa kurser kallas studiepoängskurser eller kompetensbaserade kurser. Du kan ha nytta av betyget till exempel när du söker jobb eller vid utbildningar som leder till examen. I den tryckta guiden är kurserna markerade med Opintopistekurssi.

I kursbeskrivningen anges utifrån vilka mål och kriterier kompetensbedömningen görs. Kursens omfattning anges i studiepoäng. Arbetsmängden per studiepoäng är 27 timmar.

Kompetensbedömningen är alltid frivillig för den studerande. När kursen börjar bestämmer du själv om du vill att din kompetens ska bedömas och din studieprestation på kursen ska registreras. Du kan också delta i kurserna utan bedömning och registrering av studieprestationen.

Om du ger ditt samtycke införs din kursprestation i informationsresursen Koski som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Du ska ge ditt samtycke före det andra kurstillfället.

För närvarande erbjuder vi kurser där du kan få registreringen godkänd/underkänd. Om du blir godkänd innebär det att du har uppnått kompetensmålen för kursen. Endast godkända prestationer införs i tjänsten Min Studieinfo efter kursens slut.

Om du vill få en bedömd kursprestation införd i Koski ska du styrka din identitet med ett officiellt dokument (pass eller identitetskort) och underteckna ett samtyckesformulär när kursen börjar. Om den studerande har gett sitt samtycke till att uppgifter om hens utbildning införs i informationsresursen Koski, registreras vitsordet eller uppgiften godkänd i Koski. Om bedömaren beslutar att underkänna den studerandes prestation registreras prestationen inte i Koski.

Informationsresursen Koski

Det datainnehåll som införs i Koski är i regel följande:

  1. Utbildningens namn och omfattning i studiepoäng
  2. Slutdatum för utbildningen
  3. Kompetensbedömning