Beslutsfattande och understöd

Beslutsfattande

Työväenopisto hör till fostrans- och utbildningssektorn inom Helsingfors stad. Työväenopistos verksamhet styrs av Helsingfors stadsfullmäktige och Helsingfors nämnd för fostran- och utbildning. Nämndens uppgift är att övervaka att Työväenopistos verksamhet håller sig inom budgetramarna och uppfyller de mål som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har fastställt för institutet. Finska sektionen vid nämnden godkänner Työväenopistos läroplan och behandlar årligen institutets studieprogram.

Helsingfors stads tjänsteinnehavares protokollförda beslut publiceras i en sammanställning på internet. Tjänsteinnehavarna fattar beslut i ärenden som berör den egna sektorn.

Protokoll och beslutsförteckningar:

Understöd för fritt bildningsarbete

Helsingfors stads nämnd för fostran och utbildning beviljar understöd för sådan vuxenutbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som i huvudsak är avsedd för vuxna invånare i Helsingfors. Understöd kan sökas av sådana privata läroanstalter och registrerade sammanslutningar som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som samarbetar med det finska arbetarinstitutet för att främja och genomföra vuxenutbildning. Dessutom kan understöd beviljas Työväenopistos studerandeförening. 

Anslaget för understöd för fritt bildningsarbete grundar sig på Helsingfors stads vilja att även stödja icke-kommunala aktörer inom fritt bildningsarbete i Helsingfors. Syftet med understödet är att öka utbudet av fritt bildningsarbete i Helsingfors samt att öka samarbetet mellan olika läroanstalter och föreningar. 

Understöd beviljas på samma sätt som allmänt understöd för verksamhet enligt ett visst eller vissa teman, och verksamheten ska rikta sig till invånare i Helsingfors. Understödsbeloppet beror på verksamhets omfattning, innovativiteten, kostnaderna för verksamheten, verksamhetens fokus på specialgrupper och huruvida verksamheten har gjorts i samarbete med eller som samarbetsprojekt med finska arbetarinstitutet. 

Understöd för verksamhet 2025

Nämnden för fostran och utbildning beviljar understöd för sådan vuxenutbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som i huvudsak är avsedd för vuxna invånare i Helsingfors.

Ansökningstiden är 2.4.-4.10.2024 klo 16. Ansökningar som lämnas in försent beaktas inte. Beslut om fördelningen av understöd fattas av nämnden för fostran och utbildning i början av 2025. Understödet kan användas under 2025. Totalt har 80 000 euro reserverats för understöd.

Temat för understöden är att stödja integration och aktivera den äldre befolkningen.

Ansökan om understöd sker på internet på Helsingfors stads webbplats för e-tjänster asiointi.hel.fi. Välj fritt bildningsarbete som understödstyp på ansökan. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post.

Mer information om verksamheten lämnas av Ville Ylikahri, chef för fritt bildningsarbete, ville.ylikahri@hel.fi, tfn 09 310 88501.

Mer information om elektronisk ansökan lämnas av Hanna Keränen, redovisningsplanerare, hanna.keranen@hel.fi, tfn 09 310 86338.

Understöd för verksamhet 2024

Understöd för 2024 beviljas 13 februari 2024. Ta del av dokumentet på Nämnden för fostran och utbildnings föredragningslista.